• PCM Coventry
  • Konto bankowe [Nr: 00617519, SC: 30-94-57]
A A A
Ks. Romuald Szczodrowski (2007-)

20 września 2007 roku nowym proboszczem, na mocy dekretu rektora PMK w Anglii i Walii, został ks. Romuald Szczodrowski, kapłan pelpliński1. On również miał za sobą bogate doświadczenie pracy misyjnej2. Rok wcześniej rozpoczął pracę dla Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii3.

Przypisy:
1. Ur. 25 II 1965 w Kościerzynie, jako syn Tadeusza i Heleny z d. Miętka. Absolwent Technikum Hodowlanego w Bolesławowie. Po maturze w 1985 rozpoczął studia na Wydziale Ekonomii SGGW w Warszawie. W 1986 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 V 1991 w katedrze pelplińskiej, z rąk bpa Mariana Przykuckiego. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Był równocześnie rejonowym duszpasterzem młodzieży. R. Szczodrowski, Życiorys, [mps], APMK w Laxton Hall, s. 1.
2. W latach 1993-94 w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowywał się do posługi misyjnej. W 1994 wyjechał do archidie¬cezji Lusaka w Zambii. Pracował pierwszych kilka miesięcy w Mpanshya, by być skierowanym do pracy misyjnej w lusackich slumsach, najpierw w Kazimva i ostatnie cztery lata na Mandevu w Lusace. Po powrocie do Polski w 2002, pracował w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w Warszawie jako moderator Instytutu Misyjnego Laikatu. W 2006 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, w zakresie misjologii. Tamże; G. Zbroszczyk, Wkład polskich fideidonistów…, dz. cyt., s. 118.
3. 1 IX 2006 rozpoczął posługę duszpasterską w PMK w Anglii i Walii jako duszpasterz akademicki
w Londynie i sędzia delegowany ds. unieważnień małżeńskich.


B. Nowak, Dzieje polskiej Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry i Rugby 1949-2009, Poznań 2011, s. 41.